ĐẢNG LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI!

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”. Hiểu được nguyên lí đó, Chi bộ 6- trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh đã luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng trong những năm qua.

Sau 10 năm thành lập, đến nay, Chi bộ 6 có 32 Đảng viên. Chi bộ đã khẳng định được vai trò lãnh đạo tiên phong chèo lái con thuyền giáo dục trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh đạt nhiều thành tích nổi bật ở tất cả các lĩnh vực. Đảng viên Chi bộ đều có nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đủ kiến thức và năng lực để đóng góp vai trò quan trọng trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực xây dựng và phát triển Đảng của chi bộ. Ngay từ khi thành lập, Chi bộ đã xác định việc phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Nội dung này được đưa vào tham luận, thảo luận trong các kỳ Đại hội và cụ thể hóa thành mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong Nghị quyết và Chương trình hành động của Chi bộ hàng năm.

Xác định “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”, “Một Đảng chỉ thực sự vững mạnh khi có đội ngũ cán bộ đảng viên có đủ phẩm chất và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo quản lý để đảm trách các công việc của xã hội” ((Hồ Chí Minh toàn tập), Chi bộ 6 đã xây dựng những tiêu chí quan trọng để phát hiện và giới thiệu quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng, cụ thể:

Về năng lực: có chuyên môn vững vàng, đạt nhiều thành tích nổi bật trong giảng dạy và học tập, có động cơ phấn đầu tốt, tích cực học tập nâng cao trình độ và ý thức tự học cao.

Về rèn luyện: Tích cực gương mẫu tham gia phong trào của nhà trường; được quần chúng tín nhiệm.

Về tư tưởng chính trị: Có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, không dao động trước mọi khó khăn thử thách.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Trước hết phải là người có lòng yêu nước sâu sắc, có đạo đức trong sáng, lành mạnh, có lý tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của nhà trường; không vi phạm quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường.

Từ đó, hàng năm, Chi bộ đã lựa chọn, phát hiện và kết nạp được những quần chúng ưu tú, vừa có tài vừa có đức vào tổ chức Đảng. Đặc biệt, trong hai năm trở lại đây, được sự thống nhất của Đảng bộ sở Giáo Dục Đào Tạo, Chi bộ 6 đã triển khai phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp những đoàn viên học sinh ưu tú vào hàng ngũ của Đảng. Việc làm này đã góp phần bồi đắp lý tưởng sống cao đẹp cho thế hệ trẻ.

Có thể nói, công tác phát triển Đảng được chú trọng trong những năm qua đã trở thành một nguồn năng lượng tích cực cổ vũ mạnh mẽ tinh thần nỗ lực rèn luyện và cống hiến của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Đảng viên Đảng cộng sản- đã trở thành một trong những lý tưởng sống và mục tiêu phấn đấu mãnh liệt trong trái tim mỗi người, như chính nhà thơ Tố Hữu đã khẳng định:

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim…”

Bài viết: Thanh Tâm; Ảnh: Hoàng Hùng