Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tổ chức lớp bồi dưỡng “6 bài học lý luận chính trị” cho đoàn viên, thanh niên

 

Với mục đích bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại các chi đoàn, ngày 15/9/2019, Ban Thường vụ Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh tổ chức lớp bồi dưỡng “6 bài học Lý luận chính trị” cho 600 cán bộ Đoàn, đoàn viên chủ chốt của các Chi đoàn.

 

Tham gia lớp học các cán bộ Đoàn, đoàn viên sẽ được trang bị những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá.

Cũng tại lớp học này, đoàn viên thanh niên được thông tin cụ thể về những nét cơ bản về các hoạt động Đoàn trong năm học do Ban Thường vụ đoàn trường dự kiến tổ chức, công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2019-2020.