Trương Thị Diễm My
  • Trương Thị Diễm My
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Bí thư Đoàn thanh niên
  • 0906532325
  • diemmy48@gmail.com
  • Sinh Ngày: 20/10/1985 - QQ: Quảng Trị