Ths.Trịnh Minh Chánh
 • Ths.Trịnh Minh Chánh
 • Ban Giám Hiệu
 • Nguyên Hiệu Trưởng
 • 0918797555
 • Đang cập nhật
 • Sinh năm 1957 Hiệu trưởng nhà trường từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 11 năm 2017
Ths. Trần Sĩ Thành
 • Ths. Trần Sĩ Thành
 • Ban Giám Hiệu
 • PGĐ SGD & ĐT Đăk Nông
 • 0501.3546094
 • transithanh@gmail.com
 • Phụ trách quản lý trường từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018.
Ths. Tạ Ngọc Bảo
 • Ths. Tạ Ngọc Bảo
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0945 23 03 79
 • tangocbao@gmail.com
 • Sinh ngày: 23/03/1979 Quê quán : Bình Định Giữ chức vụ Hiệu trưởng từ tháng 01 năm 2019
Ths. Nguyễn Kiến Huyên
 • Ths. Nguyễn Kiến Huyên
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0905117686
 • kienhuyennguyen@gmail.com
 • Sinh Ngày: 10/10/1983
Ths. Đỗ Thị Là
 • Ths. Đỗ Thị Là
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0988787672
 • dothilacnct@gmail.com
 • Sinh Ngày: 01/02/1981 - QQ: Hải Dương