LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Đối với khối 12:

Thứ/Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian phát đề Thời gian tính giờ làm bài
Thứ Tư

24/04/2019

Chiều Ngữ văn 12 120 phút 14h00 14h05
Thứ Năm

25/4/2019

Chiều Tiếng Anh 12 60 phút 14h00 14h05
Thứ Sáu

26/4/2019

Chiều Toán 12 90 phút 14h00 14h05

– Đối với khối 10, 11:

Thứ/Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian phát đề Thời gian tính giờ làm bài
Thứ Hai

06/5/2019

Sáng Ngữ Văn 11 90 phút 7h30 7h35
Chiều Ngữ Văn 10 90 phút 13h45 13h50
Thứ Ba

07/5/2019

Sáng Sinh học 11

Tiếng Anh 11

50 phút

60 phút

7h30

8h45

7h35

8h50

Chiều Sinh học 10

Tiếng Anh 10

50 phút

60 phút

13h45

15h00

13h50

15h05

Thứ Tư

08/5/2019

Sáng Toán 11 90 phút 7h30 7h35
Chiều Toán 10 90 phút 13h45 13h50
Thứ Năm

09/5/2019

Sáng Vật lý 11

Hóa học 11

50 phút

50 phút

7h30

8h45

7h35

8h50

Chiều Vật lý 10

Hóa học 10

50 phút

50 phút

13h45

15h00

13h50

15h05