TKB ôn 9 lên 10 áp dụng từ 13/7/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hết tuần này toàn bộ các môn sẽ kết thúc chương trình ôn, một số môn đã đủ số tiết nên kết thúc sớm hơn.