Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số:             /SGDĐT-VP     Đắk Nông, ngày 
V/v tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai  

 

 

Kính gửi:    – Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Các đơn vị trực thuộc Sở,

 

Thực hiện Công văn số 162/PCTT ngày 23/7/2020 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và phòng chống cứu nạn (PCTT và TKCN)-Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

  1. Đưa hoạt động thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai là một nội dung trong kế hoạch phòng chống thiên tai và triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị mình.
  2. Tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai, nghiên cứu, biên tập và phổ biến các tài liệu, sản phẩm truyền thông do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai xây dựng. Địa chỉ khai thác và danh mục tài liệu tại phụ lục kèm theo, các đơn vị khai thác phục vụ công tác truyền thông của mình.

Nhận được Công văn này, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành

 

Phụ lục

Tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về Phòng chống thiên tai

(Kèm theo công văn số:  162/PCTT ngày 23 tháng 7  năm 2020 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Đắk Nông)

TT Nhóm tài liệu Thời lượng Nội dung Link khai thác Google Drive Link rút gọn
1 KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG BÃO Phim “Vững vàng lá chắn bão” 14p12s Kỹ năng phòng chống khi có bão xảy ra https://drive.google.com/file/d/1jQL8sqbxgy93jgwQm7u15kph1wjWYhrv/view https://bitly.com.vn/UswP5

 

 

 

Phim “Hướng dẫn an toàn trước bão” 4p03s Kỹ năng phòng chống bão dành cho người dân khu vực đất liền, ven biển https://drive.google.com/file/d/11zs4CRgzhcV1_sEOnzX1HISNTTCFrNRX/view https://bitly.com.vn/3RFUj
Những lưu ý khi tránh trú bão 3p47s Những điều nên làm khi bão đổ bộ https://drive.google.com/file/d/12Cuc2mUKldkOnuk9Yvx1iLfE_P_WuKl4/view https://bitly.com.vn/MV18R
Cách chằng chống nhà cửa trước bão 4p47s Hướng dẫn cách gia cố nhà cửa, chuồng trại khi sắp có bão https://drive.google.com/file/d/11u2MuQdy5BeZ3Fh-wWX5Sn3_QDQZfqHG/view https://bitly.com.vn/ZbpJe
Cách neo đậu tàu thuyền tránh trú bão 3p53s Hướng dẫn kỹ thuật về cách neo đậu tàu thuyền tránh trú bão khi ở cửa sông, trong khu trú bão, trong khu vịnh ven biển và sông, kênh, rạch https://drive.google.com/file/d/11uShlX48k-0ZZNNNdINYA9PRfH-z77AQ/view

 

https://bitly.com.vn/o1lbs
Cách nhận biết bão và cách đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm 4p24s Cách phòng tránh nhận biết bão và đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm khi có bão https://drive.google.com/file/d/14yqxRY5jN60Ps2_TnaWPMYhqi56kszv5/view https://bitly.com.vn/36idZ
Hướng dẫn bảo vệ lồng bè tránh bão 3p46s Hướng dẫn về bảo vệ tài sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản ven biển khi có thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới https://drive.google.com/file/d/14uY5a0I1Bb60inSHOrqpgOOpWYmqRg9H/view https://bitly.com.vn/k1bKe

 

2 KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG LŨ QUÉT Phim “Bài học từ hiểm họa lũ quét” 12p42s Kỹ năng phòng chống khi có lũ quét xảy ra https://drive.google.com/file/d/1887dtKfX1W59_jPCFsVvpgRnqbycHwah/view https://bitly.com.vn/YuAOZ

 

Lũ quét và những dấu hiệu lũ quét 2p58s Kỹ năng nhận biết lũ quét và chuẩn bị phòng tránh https://www.youtube.com/watch?v=c7s9bpkYFJo&feature=youtu.be https://bitly.com.vn/1Iaoz

 

Những điều nên làm và không nên làm khi xảy ra lũ quét 3p29s Hướng dẫn những điều nên làm và không nên làm khi có lũ quét xảy ra https://www.youtube.com/watch?v=E5PCzA3Nqn4&feature=youtu.be

 

https://bitly.com.vn/fJglc

 

3 KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ ĐẤT Sạt lở đất và những dấu hiệu sạt lở đất 3p20s Kỹ năng nhận biết sạt lở đất và chuẩn bị phòng tránh https://drive.google.com/file/d/14u2-skg4-QVS_cTmcaa5HawU8fgnVdWC/view https://bitly.com.vn/EPpxI

 

Những điều nên và không nên làm khi có dấu hiệu sạt lở đất 2p58s Hướng dẫn những điều nên làm và không nên làm khi có sạt lở đất https://drive.google.com/file/d/14YHb-93itZhEZOXt7xQdt4fW-ZCzLipS/view https://bitly.com.vn/A3Yf7

 

4 KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN Bộ tài liệu truyền thông về hạn hán, xâm nhập mặn. Bộ tài liệu truyền thông cho trẻ em và hộ gia đình phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn: tiểu phẩm ca cảnh, hoạt hình 2D, radio spot, vở ô ly, tờ gấp. https://drive.google.com/drive/folders/17nU0FCwXeEuf00M7piYIPAevnLACJKcs

 

https://bitly.com.vn/g3NbC