7 điểm mới đáng chú ý nhất của luật giáo dục 2019

7 điểm mới đáng chú ý nhất của luật giáo dục 2019

Lượt xem:

Luật Giáo dục 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế Luật Giáo dục 2005 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật Giáo dục sửa đổi 2009 Dưới đây là 7 điểm đáng chú ý của luật giáo dục 2019. Ngày 14/6/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục 2019 để khắc phục những bất cập của Luật Giáo dục hiện hành, đáng chú ý phải kể [...]